Referat af bestyrelsesmøde d. 29. januar 2024 hos Andreas i K3 kl. 20.00  
Deltagere: Jan (K23), Andreas (K3), Mark (K20), Nikolaj (K6)  
Referent: Andreas (K3)
Fraværende: Peter (K44), Charlotte (K12) 

Siden sidst  
Budgettet fremlagt og godkendt af bestyrelsen. Banken kontaktes med henblik
på at forhøre om muligheden for at få en højere rente på indestående.
Besparelserne ifm. containere virker til at være modtaget godt, der har ikke
være nogen kommentarer på det nedsatte antal containere.
Nye beboere i K5, K13, K19 og K77 har alle fået en velkomst og en flaske vin. K18
og K75 mangler, men vil blive fulgt op på af Nikolaj der i fremtiden står for
velkomsten af nye beboere til Kildebakken.
Der skal indhentes tilbud om fast pris på sugning af brønde på Kildebakken.
Ingen indkomne forslag forud for generalforsamling.

Kommende aktiviteter 

1. Generalforsamling

 • Jan forhører sig ved Olav (K9) ift. at være dirigent til
  generalforsamlingen
 • Andreas undersøger muligheden for at afholde
  generalforsamling i Houlkær Aktivitetshus
 • Der skal vælges nyt medlem til bestyrelsen. Bestyrelsen vil
  undersøge om der kunne være nogen der kunne have lyst blandt
  beboerne. Der er et par mulige kandidater.

2. Snak om at genoplive festudvalget og få startet en tradition med
sommerfest igen. Dette vil blive løftet på generalforsamling med et tilbud om at bestyrelsen kan stå for det i 2024 og derefter overdrage
arrangementet.

3. Fremvisning af basal hjerte-lunge-redning og brug af AED ifm.
opsætningen af hjertestarter på Kildebakken ønskes fortsat gennemført.
Vil blive forsøgt gennemført til generalforsamlingen.

4. Indhentning af informationer mhp. at opdatere kontaktlisten for
beboere på Kildebakken søges gennemført gennem Facebook gruppen
i nærmeste fremtid.

Igangværende aktiviteter 

1. Vinterbekæmpelse – Vi er opmærksomme på diverse problemer vedr.
vinterbekæmpelse og det vil vi sige noget om på generalforsamlingen.

2. Vedligeholdelse af grønne områder planlagt og gennemføres løbende

3. Kommunen har meldt ud at de vil beskære træerne langs Bakkestien i
2024
Afsluttede aktiviteter 

1. Fredagsbar i 2023 anses for at have været en succes og bestyrelsen
ønsker at støtte op om lignende arrangementer i fremtiden.
Evt.
Der afholdes generalforsamling d. 20/3 kl. 19.30 – Sted tilgår.