Generalforsamling i Grundejerforeningen Kildebakken – Referat

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:  

 

 1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Olav som dirigent, dette er der opbakning til og Olav vælges. Dirigenten erklærer generalforsamlingen for rettidigt indkaldt og derfor lovlig – dermed beslutningsdygtig. 

 

 1. Formandens årsberetning - Der er kun gået 7 måneder siden vi sidst var samlet, og der er ikke sket lige så meget på Kildebakken som der er sket i verden omkring os. Covid er blevet marginaliseret og tilstandene begynder at ligne det normale. Vi kan endelig igen afholde en generalforsamling nu her i marts måned igen. 

Vi har haft en vinter hvor vi igen har haft udfordringer med vinterbekæmpelsen, selvom Knud har været på stikkerne ift. at få fulgt når de eks. ikke har ryddet på forbindelsesstierne eller brugt en for bred kost! Vi Har besluttet at skifte entreprenør til næste sæson, så det er en problematik vi er opmærksomme på. Det betyder også, at vores rabat igen i år har lidt skader der skal udbedres. 

Jeg har dog en tese om, at reklameomdelingen kører i rabatten på den nederste del af stamvejen – men har ikke “fanget” dem på fersk gerning endnu desværre.  

De grønne områder vil, når vejret tillader det, få en forårsklargøring og vi fortsætter samarbejdet med Høgh og Færk i den kommende sæson – vi synes de gør det godt.  

Vi vil gerne opfordre til, at man som grundejer selv mindst én gang om året får beskåret kanterne til vej og fortov, så vi kan blive ved med at have en pæn og præsentabel vej. 

Ift. vejen har vi fået nogle henvendelser ang. parkeringsforhold mm. Vi vil fra bestyrelsen side opfordre til, at vendepladser og stamvejen bliver brugt til midlertidig parkering i tilfælde hvor der ikke er mulighed for at benytte egen matrikels parkeringsplads. I vores deklaration står der “Der skal på hver ejendom sikres parkeringsplads til det antal motorkøretøjer, som beboerne på den pågældende ejendom anvender samt herunder én plads for besøgende. Der skal dog mindst sikres plads til 2 biler på hver grund.”  Det må derfor være op til den enkelte grundejer at efterleve dette.  

Vi glæder os til, at festudvalget igen inviterer til fællesarrangementer og forhåbentligt en sommerfest. Vi har fået rigtig mange nye beboere på Kildebakken indenfor de sidste par år, og vi forsøger fra bestyrelsens side at få budt dem velkommen, men der er nogle enkelte der er blevet glemt og det beklager vi selvfølgelig. Men de små og store fællesarrangementer er en god anledning til at få hilst på hinanden – nye som gamle beboere. 

Pt. så har vi kun 2 matrikler til salg på Kildebakken og vi kan se frem til et par nye familier i løbet af foråret, vi håber at I vil sørge for at tage godt imod dem når I støder på dem. 

Til slut vil jeg takke den siddende bestyrelse og vores revisorer for et godt samarbejde. Tak til Henriette der som suppleant hoppede ind i bestyrelsen i stedet for Carsten sidste år og tak til Knud der efter en årrække har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen.   

Tak for et godt og konstruktivt samarbejde på vejen og tak for opbakningen til bestyrelsens arbejde. 

 

 1. Kassereren forelægger det reviderede regnskab og bestyrelsens forslag til budget og kontingent. Regnskab og budget kan ses på foreningens hjemmeside www.kildebakkenviborg.dk. Det reviderede regnskab kan gennemgås hos Jan i nummer 23 – Kassereren gennemgår regnskabet. Der spørges hvorfor budgetoverskridelsen på vedligehold af grønne arealer er forholdsvis stor – svaret er at klipning af hyben på de skrå arealer har været dyrere end forventet. Op imod året før, har der også været mere snerydning og dermed mere fejning af sand på vejene i regnskabsåret. Kassereren fremviser kassekladden for udgiftsposten ”Vedligehold af grønne arealer” på opfordring. Kassereren opfordrer til at når der overføres kontingent, at man på bankoverførslen kun skriver ”K” og så sit  

husnummer, eksempelvis ”K6”. Der kan desværre ej heller betales kontant, da det ikke er muligt at sætte rede penge ind på vores bankkonto. Bestyrelsen foreslår at nuværende kontingent kr. 1750 fastholdes for 2022. Regnskabet godkendes kollektivt. 

 

 1. Indkomne forslag 
 1. Der er ingen indkomne forslag 

 

 1. Hjertestarter 
 1. Få en gratis hjertestarter – Deltag i Hjerteforeningens Landsuddeling 2022 

 

Det foreslås at Festudvalget står for Kickoff / afslutning til Landsuddelingen (kage, kaffe eller lign), datoen er 24 april. Formanden rundsender mere information angående detaljer på Facebook og mail om tilmelding osv.  

 

 1. Valg af to bestyrelsesmedlemmer:  

 

Anders Mølbak (K34) – 1 år 

Andreas Larsen (K17) – 1 år (træder ud af bestyrelsen når de får solgt deres hus) 

 

Jan Færch (K23) – 2 år 

Nikolaj Schultz Møller – 2 år 

 

På valg:  

Knud Petersen (K5) – Stiller ikke op til genvalg 

Henriette Bugge (K48) – Stiller ikke op til genvalg 

To suppleanter på valg:  

Anne Storgaard (K44) – Tilbudt at være 2. suppleant – valgt ind kollektivt 

Lærke Schmidt Rasmussen (K18) – Har tilbudt at indgå i bestyrelsen – valgt ind kollektivt 

 

To revisorer på valg:  

Rita Jepsen (K9) – genvalgt kollektivt 

Hanne Kjær (K25) – genvalgt kollektivt 

 

Andreas K3 har tilbudt at indgå i bestyrelsen – valgt ind kollektivt 

Rikke K30 vælges ind som 1. suppleant – valgt ind kollektivt 

 

 1. Eventuelt 

 

 1. Det foreslås at Grundejerforeningen slår op på hjemmesiden når nye beboere flytter ind. Tilflytterne skal naturligvis have mulighed for at frasige sig dette. 
 1. Der klages fra en parcel over manglende snerydning. Grundejerforeningen har gentagne gange henvendt sig til snerydnings-firmaet om problemet. Det kan dog være svært for snerydderen at rydde sne såfremt der står biler på vendepladserne. 
 1. Der foreslås en Sankt Hans fest. Grundejerforeningen foreslår at Festudvalget får overbragt ideen og arbejder videre med ideen. 
 1. Der påpeges at der er flere der kører for stærkt på flere stikveje, nogle steder påpeges det evt. kan være pga. beplantning på parcelejernes grunde. Vedtægterne siger at al beplantning skal stå min. 60cm inde på grundejerens grund. Det foreslås man på stikvejen lokalt bliver enige om at købe og opsætte bump på stikvejen og/eller løse det via dialog på stikvejen. Bestyrelsen og alle i Grundejerforeningen opfordrer alle beboere og dets gæster til at køre langsomt og forsvarligt. Det foreslås at Bestyrelsen kontakter kommunen for at finde løsning ved indkørsel til Kildebakken angående venstre-svings-bane.