Referat fra bestyrelsesmøde, april 2019

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 8/4 – 2019 hos Jan (K23)
Deltagere: Anders (K34), Andreas (K17), Carsten (K30), Knud (K5), Jan (K23), Martin (K33)
Referent: Anders (K34)

1. Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen.
• Ingen bemærkninger – så det blev godkendt

2. Opfølgning på referat.
• Martin undersøger muligheden for at få et andet firma til at stå for vinterbekæmpelsen, så vi kan få en smallere traktor på fortovene til næste vinter.
• Anders kontakter Glerup Anlæg og får sat gang i projektet med ny fortovsbelægning
• Kommunen har placeret en skraldespand ved den nye legeplads
• Martin får indhentet tilbud på renovation af eksisterende vejskilte til stikvejene.

3. Konstituering
• Formand – Anders Mølbak (K34)
• Næstformand og containere – Jan Færch (K23)
• Kasserer – Carsten Søndergaard (K30)
• Sekretær – Andreas Larsen (K17)
• Webmaster – Knud Kaj Petersen (K5)
• Vinterbekæmpelse – Martin Kallestrup (K33)

4. Aktiviteter.
a. Kommende aktiviteter
• Projekt med ny fortovsbelægning skal sættes i gang
• Græsarealerne skal ordnes efter de sidste par års vinterbekæmpelse

5. Eventuelt

6. Næste møde.
Lørdag den 24. august kl. 10.00 hos Anders (K34)