Referat af generalforsamling, marts 2019

Onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.30 i Overlundhallens festlokale, Toftegårdsvej 8, Viborg.

Formanden bød velkommen og de fremmødte præsenterede sig selv.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Olav Jepsen (K9), der blev valgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens årsberetning
Stille og roligt er der gået endnu et år på Kildebakken, uden de store problemer. Der har været lidt udskiftning på et par adresser, men ellers er de samme herlige folk der bor på vejen.

Vi kan se tilbage på et år der bød på en rigtig lang vinter hvor der var vinterfornemmelser langt ind i marts måned, og hvor sommeren bød på ekstraordinært mange solskinstimer. Det sidste medvirkede også til, at vi ikke så meget til Kirktoft hen over sommeren, da der simpelthen ikke rigtig kom noget græs der skulle klippes langs stamvejen. I år ser det ud til, at foråret er kommet til os tidligt, og vi håber derfor også på, at vi kan få rettet de nye græsarealer op langs stamvejen, da de stadig er lidt medtaget efter forrige års vinterbekæmpelse.

I løbet af foråret blev der i samarbejde med kommunen, blevet fældet og tyndet det sidste i skoven, langs med de huse der bor op til denne. Kommunen har været en super samarbejdes partner og har været meget lydhør over for de forskellige ønsker der har været.

I starten af september var der endnu en gang inviteret til vejfest, og igen var der så god opbakning, at vi kunne fylde et telt. En hyggelig eftermiddag med børnene og en dejlig aften i godt selskab. Fra bestyrelsens vegne håber vi på, at det efterhånden er en tradition der er kommet for at blive. Fra vores side skal der lyde en stor tak til festudvalget for at arrangere og planlægge denne dag.

Hen over sommeren og i løbet af efteråret fik vi igen et super samarbejde op og køre med kommunen, eftersom vi nogle gange havde haft kontakt til dem ift. at få legepladsen serviceret og set efter. I juni mødtes vi med kommunens Teknik og Miljøafdeling, hvor interesserede borgere også var mødt op til en snak om ønsker til forbedring og renovation af legepladsen.
Dette udmøntede sig i, at kommunen besluttede sig for at ville fjerne den gamle legeplads og etablere en ny. Dette skulle ske henover et par etaper i løbet af et par år. Men det endte altså med, at de etablerede en helt ny og lækker legeplads. Derudover har de af nogle gange drænet området, så vi forhåbentlig kan få en plæne, der også er til at spille lidt bold på.
Indtil videre, har det været en stor succes og der er mange der nyder godt af de opdaterede faciliteter.

Indtil videre ser det ud til, at foråret er kommet rettidigt og det grønne begynder at titte frem.

Til slut vil jeg takke den siddende bestyrelse og vores revisorer for et godt samarbejde, og tak til Joachim der grundet fraflytning fra Kildebakken har valgt at stoppe i bestyrelsen.

Tak for et konstruktivt samarbejde på vejen og tak for endnu et godt år på Kildebakken.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning, der blev godkendt med akklamation.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab og bestyrelsens forslag til budget og kontingent. Regnskab og budget kan ses på foreningens hjemmeside www.kildebakkenviborg.dk

Regnskabet blev fremlagt. Udgifterne til vedligehold af fælles arealer blev udspecificeret.
Budget for 2019 og et langtidbudget frem til 2040 blev ligeledes gennemgået.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 1500.

Regnskab og kontingent blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning.

4. Indkomne forslag

 • Bestyrelsen stiller forslag om omlægning af samtlige fortovsbelægninger.
 • Da særligt stien ved nr. 1 og stierne mellem stikvejene mod syd trænger gevaldigt til udskiftning har bestyrelsen indhentet tilbud på udskiftning af alle fortovsfliser på Kildebakken.
 • Tilbuddet lyder på kr. 212000.
 • Der er forsøgt indhentet to tilbud mere, men ingen af disse firmaer har svaret.
 • Der blev spurgt om de fliser ved overkørslerne, som blev skiftet i forbindelse med asfaltarbejdet, også skulle skiftes? Nej. Det er ikke planen.
 • Der blev spurgt til hvorvidt de nye fliser ikke også ville blive ødelagt, hvis ikke der blev fundet en mindre maskine til at rydde sne? Den maskine der har været anvendt er for stor, hvilket medfører at både fliser og bede bliver ødelagt. Resultatet af diskutionen blev, at bestyrelsen må finde et firma der kan rydde sne med en mindre maskine. Dette må så koste lidt mere end den hidtidige snerydning har kostet, hvis ikke det kan være anderledes. Det er bedre end at fliserne bliver ødelagt.

Det blev med et stort flertal besluttet, at bestyrelsen skal gå videre med projektet. En enkelt parcel stemte imod.

5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer:

På valg:
Knud Petersen (K5) – villig til genvalg. Genvalgt.
Carsten Søndergård (K30) – villig til genvalg. Genvalgt.
Joachim Frederiksen 1 år (K63) – træder ud af bestyrelsen grundet flytning. Andreas Larsen (K17) valgt i stedet.

To suppleanter på valg:
Andreas Larsen (K17) – er villig til at stille op til bestyrelsen. Nikolaj (K6) valgt.
Lee Uldahl Jensen (K3). Morten Ballentin (K11) valgt.

To revisorer på valg:
Rita Jepsen (K9) – er villig til genvalg. Genvalgt.
Michael Buchtrup (K26) – er villig til genvalg. Genvalgt

6. Eventuelt

 • Der blev spurgt til om generalforsamlingen mente, at bestyrelsen skulle arbejde på et forslag til ny beplantning i græsbedene, til generalforsamlingen i 2020. Der blev udtrykt ønske om træer, men de skulle kunne holde til at vokse i de smalle bede og det skulle være muligt at slå græsset.
 • Der blev spurgt til skraldespand ved legepladsen. Formanden har netop spurgt Viborg kommune om dette, men endnu ikke modtaget svar.
 • Bliver legeredskaberne i hesteskoen ved legepladsen stående? De er tidligere blevet flyttet rundt i kommunen alt efter hvor der var behov. Så det må formodes, at de bliver flyttet igen, når der bliver behov for dem andet steds.
 • Der kommer borde/bænkesæt inden for den nærmeste fremtid ved legepladsen.
 • Det blev påtalt at snoren til svævebanen er for kort. Formanden forhører sig ved Viborg kommune, men det formodes at være bevidst, for at for små børn ikke kommer til skade ved brug.
 • Der blev efterlyst regler for støj i weekenden og om aftenen. Der var et ønske om at larmende værktøj ikke blev anvendt før kl. 10 i weekenden.
 • Der blev spurgt om nummerskiltene ved stikvejene ikke kunne blive frisket op/udskiftet. Bestyrelsen har arbejdet med dette. Nogle skilte kan renses, men en del kan ikke reddes, men skal udskiftes. Bestyrelsen vil komme med forslag til generalforsamlingen i 2020.
 • Det blev påtalt at snerydningen var mangelfuld på fortovene i vinter. Entreprenøren har haft svært ved at nå det. Der var en periode på ca. en uge, hvor der ikke blev ryddet. Det er blevet påtalt overfor entreprenøren. Som altid er det grundejeren, der bor ud til fortovet, der har ansvaret for snerydningen!
 • For en del år siden fik vi opstillet et skilt med “Nabohjælp” ved indkørslen til Kildebakken. Der er en bagvedliggende hjemmeside/SMS-service/app. På nabohjælp.dk kan man tilmelde sig og få meddelelser, når der er nogen i området der ser mistænkelige ting m.m. Der er pt. kun tre!! på Kildebakken, der har tilmeldt sig. Det vil være en fordel for alle, hvis der er flere, der tilmelder sig og bruger systemet.
 • Bestyrelsen har forespurgt Viborg Fjernvarme hvad der kræves for at blive koblet fra fjernvarmen. Dette spørgsmål opstod, da bestyrelsen blev opmærksom på, at der i deklarationen står, at parcellerne på Kildebakken var pligtig til at være tilsluttet Viborg Fjernevarme indtil 1999. Man kan blive frakoblet fjernvarmen ved at skrive til Viborg Fjernvarme. Der er et års opsigelse til udgangen af et kalenderår. Dvs. at en opsigelse i dag vil få effekt med udgangen af 2020. Prisen er i øjeblikket i omegnen af kr. 10000.
 • Der var ros til bestyrelsen for dens arbejde.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.
Formanden takkede dirigenten for det flotte arbejde.