Referat fra bestyrelsesmøde, maj 2018

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 23/05-2018 (Jan K23)
Deltagere: Anders (K34), Joachim (K63), Carsten (K30), Keld (K5), Jan (K23), Martin (K33)
Referent: Jan (K23)

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
a. Godkendt

2. Opfølgning på referat.
a. Svar på Knud Ernsted indlæg ifm. Generalforsamlingen (se separat bilag)
b. Martin undersøger priser på at anskaffe nye skilte til stikveje.

3. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer.
a. Ingen

4. Aktiviteter.
a. Igangværende aktiviteter
a. Kirktoft kigger på de nyanlagte græsstykker og får fyldt jord på, hvor snerydderen har lavet spor. Arbejdet er bestilt dette er dog besværliggjort af den meget tørre maj vi har haft.

b. Evaluering af gennemførte aktiviteter
a. Ingen

c. Nye aktiviteter
a. Legeplads renovering – Anders har været i kontakt med kommunen ang. reparation af legepladsen og meldingen er ”vi er på listen over de legepladser der skal renoveres og vi står snart for tur”

5. Langtidsbudget (Carsten)
a. Der blev præsenteret et langtidsbudget, hvor der er taget højde for de store udgifter der kan komme over de næste 20/30 år. Her er der taget højde for udgifter til asfalt, belægning (fortov) og skiltning. Budgettet fremlægges for medlemmerne på næstkommende generalforsamling

6. Eventuelt
a. Grønne områder – Bestyrelsen drøftede hvem der har ansvaret for vedligeholdes af de trekants områder der er ved udkørslen fra hver stikvej. Det blev besluttet, at gartneren der kommer og slår græsset også tager de få trekantsområder der har behov. Derudover slår de også området hvor containeren står, samt langsiderne imellem stikvejene der forbinder containerpladsen.
b. Brev til nye beboere – Der blev besluttet at, i fremtiden skal der laves et ”velkomstbrev” til nye beboer på Kildebakken. I brevet kan de finde information om hjemmesiden, Facebooksiden, vejfest, kalender over aktiviteter mm.
c. Nye skraldespande – placering iflg. Deklaration – Bestyrelsen drøftede hvorledes den nye affaldssorteringsordning kommer til at påvirke indtrykket af Kildebakken – grundet de mange nye containere. Bestyrelsen besluttede at se tiden an og tage det med på næste møde.
d. Hul i asfalt – Der er kommet et hul i asfalten ved den først stikvej, ud for nr. 23, der har været en kloakmester forbi og undersøge sagen, det er en brønd der er faldet sammen. Det undersøges om der er kommunens kloak eller det er ejerforeningens.
e. Revner i asfalt – Anders kontakter Colas og får dem ud og kigge på det. Det burde skulle udbedres uden beregning.
f. Vejfest – Udvalget er i fuld gang, datoen bliver den 1. sepember

7. Næste møde.
a. Onsdag den 23. januar 2019