Vedtægter for Grundejerforeningen Kildebakken (*1)

§ 1Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Kildebakken”.
Dens hjemsted er Viborg Kommune og omfatter de fra matr. nr. 4a m.fl. Overlund by Asmild sogn udstykkede parceller, beliggende på den private fællesvej Kildebakken.

§ 2Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser, herunder specielt medlemmernes rettigheder over for Viborg Kommune som sælger af parcellerne, samt medlemmernes forpligtelser i henhold til de på parcellerne den 12/7-1973 tinglyste servitut, § 3 (vedligeholdelse af veje og stier) og § 9 (Vedligeholdelse af beplantninger).

§ 3 Ejerskab af ovennævnte parceller berettiger og forpligter til medlemskab af foreningen.

§ 4 Medlemskab ophører ved ejendommens afhændelse. Inden fraflytning skal medlemmet meddele kassereren navn og kontaktadresse på den nye ejer. (*2)

§ 5 Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Det betales helårsvis forud. Der kan ikke ske refusion af erlagt kontingent.

Generalforsamlingen

§ 6 Generalforsamlingen er øverste myndighed. Den årlige generalforsamling afholdes inden marts måneds udgang.
Eventuelle sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen må fremsættes skriftligt til formanden inden den 1. februar.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter motiveret ønske herom over for formanden.
Som stemmeberettigede regnes alle, der ikke er i kontingentrestance.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 3 ugers varsel og skal indeholde dagsorden.
Indkaldelsen skal være skriftlig med kvittering for modtagelse.
Hvis ingen i medlemmets husstand træffes hjemme lægges meddelelse i medlemmets (ejers) postkasse om, at indkaldelsen mod kvittering kan afhentes hos kassereren eller hos et andet medlem af bestyrelsen. (*2)

§ 7 Generalforsamlingen indkaldes ved skrivelse med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen samt oplysning om, hvor foreningens reviderede regnskab ligger til eftersyn.

§ 8 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

 1. Valg af dirigent
  2. Formanden oplæser årsberetning
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab og bestyrelsens forslag til budget og
  kontingent (*2)
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer
  6. Eventuelt

9Generalforsamlingen ledes af en dirigent, afstemning foregår normalt ved håndsoprækning.
Skriftlig afstemning skal finde sted såfremt dirigenten, bestyrelsen eller mindst halvdelen af de tilstedeværende begærer dette.

§ 10Hvert medlem / parcel har 1 stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan ingen repræsentere mere end 1 medlem udover sig selv.
Sager afgøres ved simpel stemmeflertal, dog kræver beslutning om opløsning af foreningen, eller lovændringer, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og at 2/3 af disse stemmer for.
Vedtages det men uden tilstrækkelig tilslutning, skal det forelægges en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes tidligst efter 1 måneds forløb og senest 2 måneder efter den ordinære generalforsamling. Stemmer flertallet af de fremmødte for, er det vedtaget.

§ 11 Der føres protokol over generalforsamlingen. Den underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen

§ 12 Bestyrelsen består af 6 medlemmer, valgt blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen vælges for 3 år ad gangen. Hvert år afgår 1/3, 1. og 2. år efter sker det ved lodtrækning. Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder en suppleant indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer for ét år ad gangen.

§ 13 Bestyrelsen leder foreningen i henhold til vedtægterne. Foreningen tegnes af formand eller næstformand i forbindelse med et andet bestyrelsesmedlem.

§ 14 Bestyrelsen afholder møder i det omfang, det er nødvendigt. Der skal holdes møde, såfremt formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Formanden eller i hans fravær næstformanden leder møderne. Sagerne afgøres ved simpelt stemmeflerhed. Ved stemmelighed tæller formandens eller i hans fravær næstformandens stemme dobbelt. Beslutninger føres til referat eller i protokol, som underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. (*2)

Regnskab og revision

§ 15 Kassereren modtager indbetalinger og foretager udbetalinger efter formandens anvisninger.
Indgåede beløb skal indsættes på konto i pengeinstitut, med undtagelse af en beholdning på
højst kr. 100. Der kan kun hæves på kontoen i forbindelse med formanden. Kassereren fører
kassebog og et medlemskartotek.
Bestyrelsen kan træffe bestemmelse om at en del af foreningens midler, der opspares til f.eks. større istandsættelser af vejbelægningen, kan anbringes i sikre værdipapirer/obligationer, garanterede pantebreve og lignende. Køb / salg af værdipapirer kræver enstemmig beslutning i bestyrelsen. Værdipapirer opbevares i lukket depot i bank eller sparekasse og kan kun udtages ved henvendelse af både kasserer og formand. (*3)

§ 16 Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der skal revidere regnskabet.

§ 17 Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet skal være afleveret til revisor senest 1. februar.

§ 18 Hvervene som bestyrelsesmedlemmer og revisorer er ulønnede.

§ 19 Såfremt foreningen opløses efter generalforsamlingsbeslutning, tilfalder foreningens formue Viborg Kommune.
Underskrevet af: Pierre Vilstrup, Kai Skou Hansen, Erik Agerkilde, J. Ullits Nielsen, Lisbeth Knudsen, Hans Dalberg.

(*1)
Vedtaget år 1975, den 19. november
på stiftende generalforsamling på Overlund Skole.

(*2)
§ 4, 6, 8 og 14 ændret på generalforsamlinger år 2008,
den 31. marts og 26. maj.

(*3)
§ 15 er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling
den 14. maj 1979.

Download som PDF