Referat fra bestyrelsesmøde, november 2016

Referat af bestyrelsesmøde d. 8. november 2016
Til stede var: Michael, Joachim, Carsten, Søren, Knud og Lisbeth.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet fra det seneste møde er tidligere godkendt pr. mail. Vil blive underskrevet næste gang.

2. Opfølgning på referat.
Intet nyt.

3. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer.
Carsten oplyste, at der p.t. er 3 medlemmer i restance. De er rykket for betaling.

Knud oplyste, at der er sket skade på asfaltbelægningen ud for nr. 23. Formentlig stammer skaden fra en lastbil med en last af metal fra ejendommen. Michael spørger en bekendt hos Colas om udbedringsmuligheder.

Michael oplyste, at han har et møde med kommunens grønne afdeling den 17. november om beskæring/fældning af beplantningen mod nord op mod de bebyggede parceller. Han sender en besked til de berørte parceller, som så kan være til stede, hvis de ønsker det.

Michael og Søren fortalte om en hyggelig vejfest, der blev holdt hos Søren, fordi der kun var lidt over 30 deltagere, heraf halvdelen børn. Foreningen sparede på den måde udgifterne til telt.

Lugedagen den 30. april blev aflyst på grund af manglende tilmelding. Bestyrelsen må på baggrund af den meget begrænsede tilmelding til lugedagen de sidste par år konstatere, at det ikke tjener noget formål at fortsætte den ordning. Vedligeholdelsen af bedene kan derfor ikke ske uden udgifter til antaget hjælp.

4. Aktiviteter.
a. Igangværende aktiviteter
Bestyrelsen har i august via Joachim modtaget materiale fra 3 af foreningens medlemmer med forslag til 3 alternative forslag til forskønnelse af bedene langs stamvejen. De forskellige forslag er ikke prissat. Bestyrelsen takker for medlemmernes indsats.

Der var som tidligere enighed om, at beplantningen i bedene er præget af alder og begrænset vedligeholdelse gennem nogle år. Det er derfor bestyrelsens indstilling, at der til generalforsamlingen skal stemmes om, hvad der skal ske med bedene: Skal vi acceptere den nuværende tilstand, eller skal der ske fornyelse på en eller anden måde med de udgifter, det vil medføre, og med deraf følgende træk på foreningens økonomi. En mere gennemgribende fornyelse må forventes at medføre enten et træk på foreningens opsparing eller en kontingentforhøjelse. Under alle omstændigheder vil aflysningen af lugedagen medføre øgede udgifter til vedligeholdelse, også selv om den eksisterende beplantning bliver stående, men det er bestyrelsens indstilling, at der ikke skal være kontingentstigning af den grund i 2017.

Lisbeth og Michael ser nærmere på alternativerne og økonomien i dem. Bestyrelsen var enig om, at det skal lægges åbent op på generalforsamlingen, hvad der skal ske.

5. Eventuelt.
Lisbeth og Joachim er på genvalg til generalforsamlingen. Lisbeth oplyste, at hun ikke ønsker genvalg.

6. Næste møde.
Blev fastsat til tirsdag den 24. januar 2017 kl. 19.30 i nr. 28.