Referat fra bestyrelsesmøde, januar 2017

Referat af bestyrelsesmøde afholdt d. 24/01-2017
Tilstede var: Søren, Carsten, Joachim og Michael, fraværende var Lisbeth og Knud.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Ok, uden bemærkninger

2. Opfølgning på referat.
Intet nyt.

3. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer
Michael kunne berette om et super samarbejde med Viborg kommunens grønne afdeling vedr. beskæring og pasning af det nordlige grønne areal blandt andet. Arbejdet fra kommunens side er udført med stor hensyntagen til de grundejere der støder op til området.

4. Aktiviteter.
a. Igangværende aktiviteter
Gennemgang af tilsendte forslag vedr. beplantning på stamvejen, samt udarbejde forslag der kan præsenteres til generalforsamlingen med henblik på afstemning.

Enighed om at præsentere de 3 indkommende forsalg samt 2 forslag fra bestyrelsen til afstemning på generalforsamling.
Bred enighed om at det er et ok gennemarbejdet forslag der er tilsendt, som vi kan arbejde videre med.

b. Evaluering af gennemførte aktiviteter
Ingen kommentarer.

c. Nye aktiviteter
Ingen kommentarer.

5. Eventuelt.
Generalforsamling 2017

Forslag til dato for generalforsamling 2017: onsdag den 22. marts kl. 19.30
Søren booker Overlund Hallen med bespisning.

Svend Bjerg er foreslået som dirigent til generalforsamlingen, Joachim spørger.

Der blev udarbejdet indkaldelse til generalforsamling, som bliver renskrevet og uddelt i starten af februar, Michael sørger for dette.

Regnskab, gennemgået af Carsten og godkendt af bestyrelsen, regnskab videre går til revision.

Budget 2017:
Der blev diskuteret om vores kontingent sats er passende, set i lyset af at der skal spares op til vedligehold af vejene og på sigt, ny asfalt.
Anslået vil ny asfalt koster omkring 600.000,00 kr. med diverse arbejder vedr. kantstene osv., så nuværende kontingent blev anset som passende, dog vil vores vedligeholdelses omkostninger til bedene stige, da den årlige luge dag ikke har den fornødne opbakning til at kunne forsætte. For at dække denne omkostning, blev det, efter lidt debat, bestemt at foreslå en kontingent stigning på 200 kr. således at fremtidig kontingent bliver på 1.700,00 kr./husstand.

6. Næste møde.
Fastsættes efter generalforsamling.

Referent
Michael Buchtrup