Referat fra Generalforsamling 2016 i Grundejerforeningen Kildebakken, Viborg.

Afholdt onsdag den 16.marts 2016 i Overlundhallens Festlokale.
Bestyrelsesmedlemmerne Lisbeth Parbo og Søren Ladefoged var fraværende.

1: Valg af dirigent:

Olav blev valgt uden modkandidat. Generalforsamlingen konstateredes indkaldt lovligt ifølge vedtægterne. Præsentationsrunde af fremmødte beboere.
Ingen rettidigt indkomne forslag modtaget.

2: Formandens beretning:

Året 2015 er gået som de foregående, stille og roligt. Dette er vel meget kendetegnende for Kildebakken.
I år er vi i gang med et jubilæumsår, idet foreningen blev stiftet i november mdr. 1975, hvilket betyder at vi er i gang med det fyrretyvende år som grundejerforening.
Der har været afholdt de samme arrangementer som året før, nemlig lugedag og en vejfest. Begge dele forløb hyggeligt med de sædvanlige deltagere, hvilket jo både er godt og skidt. Jeg må indrømme at det ville være dejligt hvis vi kan få flere til at deltage i begge dele, gode forslag modtages meget gerne, til hvordan vi kan hæve deltager antallet.
Dette års lugedag afholdes lørdag den 30. april, mere information følger. Bestyrelsen vil opfordre til at flere deltager, da vi ellers må se det som et ønske fra medlemmerne at vi skal betale os fra at få dette arbejde gjort, hvilket jeg personligt vil syntes er synd og spild af penge.
Bestyrelsen har valgt at vedligeholde beplantningen langs stamvejen kontra nyplantning, dog uden at efterplante nye træer til erstatning for dem der går ud eller vælter i diverse storme. Det nytter ikke at plante nye af samme slags da de også bliver svampe angrebet, så det vil være skønne spildte kræfter og penge. Vi må se hvor længe de nuværende træer kan holde og så på sigt, tage en beslutning om en total renovering af bed og fortov.
Jeg har sammen med de grundejere der bor ud til det sydlige græsareal, haft et møde med kommunen angående beplantningen her. Et godt og konstruktivt møde, hvor kommunens folk var meget lydhøre for de ønsker der kom frem.
Til slut vil jeg takke den siddende bestyrelse og vores revisorer, for et godt samarbejde.

Kommentarer til formandens beretning:

Spørgsmål vedrørende vedligehold af stamvejens beplantning. Drøftelse af fremtidige muligheder. F.eks. fjernelse af træer og spirea og anlæggelse af græs, evt nyplantning af træer senere hen. Ingen beslutninger taget vedrørende omlægninger eller nyplantning.

I år vedligeholdes stamvejen med lugning på lugedagen og græs klippes.

Formandens beretning godkendt.

3: Fremlægning af det reviderede regnskab:

Ingen bemærkninger til regnskabet. Regnskabet godkendt.

4: Valg:

Bestyrelse: Knud Petersen og Carsten Søndergård modtager genvalg uden modkandidater.
Suppleanter: Vagn Olesen genvalgt, Thomas Boldrup genvalgt in absentia.
Revisorer: Ove Frandsen modtager genvalg, Rita Jepsen vælges enstemmigt.

5: Eventuelt:

Drøftelser om mosegrise og mulvarpe på skråninger og fællesarealer. Forslag om at bestyrelsen indhenter tilbud om bekæmpelse fra professionel skadedyrsbekæmper – fx Rentokil. Drøftelse om hvorvidt det drejer sig om mosegrise eller muldvarper – og drøftelse om hvorvidt, det er en udgift Grundejerforeningen skal/vil afholde. Ligeledes debat om anvendelse af gift og fælder på fællesarealer, og om hvorvidt det er muligt at bekæmpe skadedyrene tilpas effektivt. Forslag om vejledende afstemning for at vejre stemningen på Generalforsamlingen i forhold til bekæmpelse af skadedyrene på skråningen ved indkørslen. Afstemningen var inkonklusiv.

Bestyrelsen vil tage emnet op på næste bestyrelsesmøde.

Referent: Joachim Frederiksen