Resultatopgørelse 1/1 – 31/12 2014

2013 2014
Indtægter
( Konting. Kr. 1200) (Konting. Kr.1200)
Kontingenter 76.800,00 75.600,00
Renteindtægter 2.030,27 2.182,11
I alt kr 78.830,27 kr 77.782,11

Udgifter:
Generalforsamling 2.440,65 2.884,60
Containerleje 8.857,50 9.284,50
Havemand/Grønne områder 9.919,00 22.480,53
Snerydning og sandstrøning 27.743,75 4.992,50
Kontingent Houlkæriniativg. 640,00 640,00
Rensning af vejbrønd ,00 2.358,75
Administration mv. 197,00 379,00
Vejfest 3.850,00
Petanque bane 1.937,50
Portal Grundejerf. M.v. 513,00 513,00
Fejning 3.075,00 3.212,50
I alt 53.385,90 52.532,88
Årets resultat ( Indtægter-Udgifter) kr 25.444,27 kr 25.249,23

Aktiver:

Indestående i bank 291.351,74
AL-FormueFLEX foren. 231.995,95
Foreningskonto 84.605,02
Aktiver i alt kr 291.351,74 kr 316.600,97

Passiver:

Egenkapital:
Primo 265.907,47 291.351,74
Årets overskud/underskud 25.444,27 25.249,23
Ultimo kr 291.351,74 kr 316.600,97
Passiver ialt kr 291.351,74 kr 316.600,97

1 stk. kontingent i restence.
En grundejer indbetalt kontingent to gange. Den ene post ført retur.

Viborg d. 10.02.2015 Carsten Søndergård

Undertegnede generalforsamlingsvalgte revisorer har gennemgået ovenstående
regnskab med tilhørende bilag og konstateret beholdningernes tilstedeværelse.

Viborg d. 2010 / -2015 Viborg d.

Ove Frandsen