Referat af generalforsamling 18. marts 2014 i Houlkærhallen

22 parceller var repræsenteret.

1. Valg af dirigent

Ove Frandsen (K-33) blev med akklamation valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

2. Formanden oplæser årsberetningen

Endnu et år er gået stille og roligt her på Kildebakken.
Det er en udsøgt fornøjelse at deltage i bestyrelsesarbejdet i disse år, hvor alting køre på skinner og der ikke er de store udfordringer.
Der var godt nok ved at være lagt i støbeskeen til en ordentlig omgang med kommunen angående tele masten, men den er da indtil videre, afvist, så heller ikke der kunne vi bruge alt vores opsparede energi.
Petanque banens vedligeholdelse påligger Kildebakken og der er taget tiltag til at få skiftet stolper osv. inden den nye sæson starter.
Vedligeholdelsen af vores fælles arealer blev sidste år varetaget af, dels en hyggelig arbejdsdag og dels af indkøbte timer fra en gartner. For at vi alle kan have glæde af disse brugte timer og udgifter, vil jeg opfordre til at alle giver en hånd med i hverdagen, med tanke på opsamling af affald osv.
I den forbindelse vil jeg sige at vi havde en super hyggelig arbejdsdag og at jeg kun kan anbefale at man deltager hvis muligt. Selv en times arbejde hjælper når bare der er timer nok totalt.
I år regner vi med at luge lørdag den 10. maj, efter samme koncept som sidst, med godt humør, masser af arbejde og afslutning med et eller andet til ganen og maven.
En anden dato at huske på er lørdag den 30. august hvor en arbejdes gruppe vil forsøge at arrangere en fælles gril aften, men mere om det senere.
Til slut vil jeg blot takke den siddende bestyrelse og vores revisorer, for et godt samarbejde.

Beretningen godkendt.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab og 
    bestyrelsens forslag til budget og kontingent

Regnskab og budget fremlagt af Rita Jepsen (K-9).
Der blev spurgt til den større budgetterede udgift til grønne områder, hvilket skyldes et forventet merforbrug af gartnertimer.
Regnskabet og budgettet godkendt. (Se under Regnskab).
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent: kr. 1200 per år, hvilket blev vedtaget.

4.  Indkomne forslag

Vejfest
– Søren Sørensen (K-69) fortalte om de tanker der lå bag en vejfest 30. august 2014.
Indtil videre er der tre personer, der er gået i gang med at planlægge. Hvis man gerne vil deltage i planlægningen, kan man henvende sig til bestyrelsen.
Ideen er pt. at der skal være noget for børn om eftermiddagen (skattejagt eller lignende) og mad m.m. for alle senere.
Så HUSK: Kryds i kalenderen 30/8 2014!

Forskønnelse af Kildebakken
– Forslag til forskønnelse af Kildebakken har været med på en del generalforsamlinger efterhånden. Formanden, Michael Buchtrup (K-26) har undersøgt forskellige muligheder.
Formanden fremlagde priser for diverse mulige ændringer af beplantning m.m. langs stamvejen.
Udskiftning af dårlige fliser lå fra ca. 30.000 kr. til ca. 120.000 kr. alt efter entreprenør.
Hvis hele beplantningen skal udskiftes ville dette beløbe sig til langt over 100.000 kr.
Sløjfning af bedene og lægning af sten i stedet vil beløbe sig til over 200.000 kr.
Der var bred enighed om, at vi ikke ville anvende så mange penge på projektet. Status er altså, at vi bibeholder rønnetræer og spireabuske. Bedene skal gødes i år og buskene beskæres i 2015.
Der kom forskellige ønsker fra deltagerne, som den nye bestyrelse vil kigge på:
– Udskiftning af ødelagte og slidte fliser på stien mellem stamvejen og K-1, samt gule markeringer på trinene.
– Omlægning/udskiftning af fliser på ”præstestien” mellem de sydlige stikveje, samt eventuel ændring af trin m.m. på stien ned mod den sydlige slugt ved K-55 og K-57.
– Bestyrelsen har altid mandat til, at anvende 20.000 kr. til for eksempel opretning af fliser og gødning af bede.

VALG
– Rita Jepsen (K-9) ønskede ikke genvalg.
Joachim Frederiksen (K-63) blev valgt til bestyrelsen.
– Lisbeth Parbo (K-28), der indtrådte i bestyrelsen i perioden,
blev genvalgt.
– Som suppleant blev Peder Hald (K-17) genvalgt og
Thomas Boldrup (K-6) nyvalgt.
– Der var genvalg til foreningens revisorer: Ove Frandsen
(K- 33) og John Ullits (K-65).

5. Eventuelt

Legeplads:
Der var et ønske om, at legepladsen blev bedre vedligeholdt og mere børnevenlig. Formanden fortalte igen i år, at det var kommunens legeplads, som vi ingen indflydelse har på. Det eneste bestyrelsen kan gøre er, at indstille til kommunen, at de sørger for bedre vedligeholdelse.

Cykelsti ved Houlkærvej/Kildebakken:
Der blev gjort opmærksom på, at der kan opstå særdeles farlige situationer når cyklisterne ikke overholder deres vigepligt ved krydsning af Kildebakken. Dette gør sig især gældende om vinteren, idet det ofte er glat netop på de sidste meter ud mod Houlkærvej, hvilket forlænger bremselængden betydligt.
Bestyrelsen tager kontakt til kommunen og gør opmærksom på forholdene.