Referat af generalforsamling for Grundejerforeningen Kildebakken 22. marts 2017

Inden generalforsamlingen bød formanden velkommen til de mange fremmødte. Specielt førstegangsdeltagerne blev budt velkommen. Alle fremmødte præsenterede sig selv.

1. Valg af dirigent

Svend Bjerg Hansen (K51) blev valgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning

”Året 2016 er gået, og vi kan se tilbage på et år uden de store problemer og udfordringer, dog havde vi håbet på noget større opbakning til de få fælles arrangementer.
Første arrangement der skulle afholdes var vores lugedag som på grund af meget få tilmeldinger, desværre blev aflyst. Jeg syntes personligt, at det er meget ærgerligt, at vi ikke kan samles til en fælles arbejdsdag.
Dette bevirkede, at vi skulle bestille hjælp udefra til at klare lugning mv. På grund af det lidt sene tidspunkt, kom vi bagerst i køen af kunder der skulle have udført havearbejde. Dette, sammen med vejrliget, gjorde at der ikke blev luget rettidigt, hvilket vi så har haft glæde af resten af året. I år, alt efter generalforsamlingens beslutning, skulle der være taget højde for dette.
Det andet arrangement var årets vejfest, som desværre heller ikke havde for mange tilmeldinger. Festudvalget holdt dog fast i at der skulle være fest og stor tak til Søren og Karin for at huse os. Det var en hyggelig aften med en masse snak, sang og børn der løb ind og ud. Jeg kan kun opfordre til at man deltager i år, hvis altså festudvalgt er klar på endnu en omgang.
Denne vinter havde kommunen bestemt, at der skulle kigges til træer og buske på det nordlige græs areal samt Rønne hegnet på tværs af Kildebakken. Det nordlige areal blev gennemgået sammen med de berørte beboere, hvor der blev mærket træer efter grundejernes ønske. Et super resultat efter de er færdige, så de 2 slugter/grønninger matcher hverandre.
Rønne hegnet havde nået en størrelse og tilstand hvor kommunen vurderede, at der var fare for enkelte væltede træer i en god storm. Træerne stod meget tæt på nogle af husene, så derfor blev det foreslået at fælde dem alle. Alle grundejere langs med hegnet blev spurgt til deres holdning og da der ikke var indvendinger angående fældning, blev dette igangsat.
Efterfølgende står vi så med et forholdsvis åbent areal på tværs af vores dejlige område og hvad skal der så ske med det? Indtil videre har kommunen ikke nogle planer ud over at slå det en gang om året, som hidtil. Jeg har spurgt, om grundejerne langs hegnet selv må plante evt. frugttræer, og beskeden var, at hvis man kan blive enige med de omkringliggende huse, så er der ingen problem i dette, blot skal der være passage for traktoren med grenknuseren.
De sidste par uger har Colas udført reparations arbejde på asfalten, da revnerne var ved at opnå en størrelse, der gjorde det muligt at få reparations materiale ordentligt ned i bunden af revnerne. Dette arbejde er blot en del af den almindelige vedligeholdelse af vejen, og det må forventes, at noget lignende skal udføres igen på et senere tidspunkt.
Til slut vil jeg takke den siddende bestyrelse og vores revisorer for et godt samarbejde, og tak til Lisbeth for hendes tid i bestyrelsen.”

Der er et par kommentarer til fremtidig beplantning i sporet hvor Rønne træerne er blevet fældet. Det blev foreslået at plante bærbuske frem for træer der med tiden også ville kaste skygge i haverne. Kommunen kan måske hjælpe med rådgivning.
Der var generel begejstring for det arbejde kommunen har udført.

Formandens årsberetning blev godkendt med akklamation.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab og bestyrelsens forslag til budget og kontingent

Regnskabet godkendt uden bemærkninger.
Budget: Der var en livlig diskussion om kontingentet skulle hæves som foreslået af bestyrelsen. Der blev efterlyst et langtidsbudget til at afspejle fremtidige behov for penge, som et mere solidt grundlag for kontingentstigning. Det blev afvist at et sådant kunne laves uden en lang stribe forbehold. Det blev også anfægtet at afgørelsen af dagsordenens punkt 4 kunne få indflydelse på fremtidigt behov for penge til vedligeholdelse af de grønne arealer. Formanden mente at alle forslag ville medføre stort set det samme behov for midler til vedligeholdelsen.
Budget og kontingent på kr. 1700 per husstand blev godkendt.

4. Indkomne forslag

Ingrid Ullits og Bodil Mark fremlagde forslag 1-3, med størst vægt på forslag 1.
Formanden fremlagde bestyrelsens forslag 4 og 5.
Mange indlæg omkring forslag og nuværende beplantning blev kommenteret med bl.a. ”kedeligt, ufremkommeligt, burde suppleres med blomster, vil gerne have træer” m.m.m.
Efter en del snak omkring mulige måder at stemme på blev det ved skriftlig afstemning besluttet med 19 stemmer for forslag 1, 0 stemmer for forslag 2, 1 stemme for forslag 3, 4 stemmer for forslag 4 og 7 stemmer for forslag 5, at der skal plantes græs i bedene langs stamvejen og helt ned til Kildebakken 77.
Der kan senere komme forslag til hvad der skal plantes i græsarealet.

5. Valg

To bestyrelsesmedlemmer:

Joachim Møller Frederiksen (K63) og Anders Mølbak (K34)

To suppleanter:

Thomas Boldrup (K6) og Torben Storgaard (K44)
To revisorer:

Rita Jepsen (K9) og Jan Færch (K23)

6. Eventuelt

– Der er flisebelægninger forskellige steder på Kildebakken der skal gås efter.
– Legepladsen skal vedligeholdes. Henvendelse til kommunen.
– Græsarealet ved legepladsen er meget vådt. Henvendelse til kommunen.

Generelt er det bedst, hvis medlemmerne henvender sig til bestyrelsen, der så tager kontakt til kommunen.

Referent: Knud K. Petersen

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Michael Buchtrup (K26)
Næstformand: Joachim Møller Frederiksen (K63)
Kasserer: Carsten Søndergård (K30)
Container og snerydning: Søren Ladefoged Sørensen (K69)
Webmaster: Knud Kaj Petersen (K5)
Sekretær: Anders Mølbak (K34)

 


 

Bilag