Referat fra bestyrelsesmøde, oktober 2017

Møde afholdt i nr. 26, tilstede var Knud, Carsten, Anders, Søren, Michael.
Fraværende: Joachim

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde.
Ikke noget til godkendelse, da sidste møde var generalforsamlingen.

2.     Opfølgning på referat.
Se under aktiviteter.

3.     Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer.
Knud meddelte at der er flyttet nye beboer ind i nr. 3.
Knud efterspurgte svar vedr. ansvarsforsikring på grundejer foreningen. Michael tager en snak med Lisbeth angående behove/krav til en sådanne. Joachim bedes indhente opdateret tilbud.

Carsten har styr på alt økonomi, alle har betalt, de fleste til tiden.

4.     Aktiviteter.
a.     Igangværende aktiviteter
Fliser er rettet og bede/træer er gravet op, samt sået græs.

b.     Evaluering af gennemførte aktiviteter: Bede/græs langs med stamvejen.
Begge projekter er forløbet uden problemer.

c.     Nye aktiviteter
Beskæring samt udtynding af skoven, langs med de nederste grunde.
Anders tager runden med kommune samt beboer.

5.     Eventuelt.
Michael og Søren meddelte at de ikke stiller op til næste generalforsamling. Tidlig udmelding således at der er mulighed og tid til at finde et par nye emner.

6.     Næste møde.
Forsålet den 23. januar klokken 19.30, sted ?
Referent: Michael