Referat fra bestyrelsesmøde, januar 2018

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 23/01-2018
Tilstede: Anders, Knud, Joachim, Carsten, Søren, Michael.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.

2. Opfølgning på referat.
Se under aktiviteter, ingen yderligere kommentarer.

3. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer.
Ingen.

4. Aktiviteter.
a. Igangværende aktiviteter
Anders beretter at beskæring og ud tydning af træer langs skoven på den nederste del af Kildebakken, forløber planmæssigt. Anders beretter om et godt samarbejde med kommunen vedr. dette projekt.

Knud påpegede efterfølgende at vi ikke er kommet videre med en evt. ansvars forsikring.
MB forslår at vi lader generalforsamlingen tage beslutning herom.

b. Evaluering af gennemførte aktiviteter

c. Nye aktiviteter
Knud foreslog at vi indhenter tilbud på ny belægning på stien fra stamvejen og op til Bakke stien.
Michael har noget klar til generalforsamlingen.

5. Eventuelt.
Generalforsamling 2018 afholdes tirsdag den 13. marts klokken 19.30 i Overlundhallen-
Søren booker lokale og bespisning.

Svend Bjerg er foreslået som dirigent til generalforsamlingen, Joachim spørger.

Regnskab:
Carsten fremlægger regnskab.
Regnskabet går i minus grundet ekstra ordinære store udgifter til etablering af græs rabat langs stamvejen samt rep af asfalt.

Carsten forslår jævnfør budget forslag at nedsætte kontingent med 200 kr./år således at vi er tilbage på 1.500,00 kr. pr. husstand. Bestyrelsen bakker op og fremlægger til budget godkendelse.

6. Næste møde. Med mindre der kommer forslag der skal diskuteres, så afholdes næste bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen.