Referat fra generalforsamlingen, marts 2018

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1: Valg af dirigent.

Camilla Nowak (K63) bliver valgt.
Joachim Frederiksen (K63) er referent.
Generalforsamlingen konstateredes lovligt indkaldt og indkomne forslag rettidigt indkomne.

2: Formandens beretning,

se bilag 1. Der var ikke kommentarer til beretningen.

3: Revideret regnskab og budget.

Regnskabet blev fremlagt og de enkelt poster gennemgået.
Regnskabet blev godkendt. Budgettet blev fremlagt, de enkelte poster blev gennemgået. Der blev forespurgt om et langtidsbudget. Et sådant forefindes ikke. Der blev spurgt til forventet udgift til reparation af revner i asfalt, da der var deltagere, der mente, at revner ikke var repareret overalt. Formanden svarede, at revner var repareret i 2017 og man ikke forventede yderligere udgifter hertil i indeværende budgetår. Den afgående formand vil gennemgå asfalten sammen med den nye formand snarest. Den af bestyrelsen foreslåede
kontingentnedsættelse kom til afstemning. Resultat 15 stemmer for kr. 1.500, 10 stemmer for uændret kr. 1.700. Kontingent 2018 er derfor kr. 1.500 per husstand. Budgettet blev herefter godkendt.

4: Indkomne forslag.

Vedtægtsændringer: Der er indkommet forslag om vedtægtsændringer, da forslagsstiller
mener, at vedtægterne trænger til en opdatering. Forslagsstilleren gennemgik sine
overvejelser og baggrunden for ønsket om ændringer. Se bilag 2.
Bl.a. blev der nævnt, at deklarationen for Kildebakken og vedtægterne ikke er opdaterede i f forhold til de nuværende forhold efter Grundejerforeningens overtagelse af vej – og at der bl.a. var ønske om præcisering vedr. vedligehold af grønne områder mm. Der var kortvarig drøftelse af deklaration og vedtægter. Indlægget fremlægges ikke detaljeret her i referatet, idet det samlede indlæg fremgår af bilag 1. Det blev konkluderet, at der principielt var

3 muligheder for vedtægtsændringer:
1: Bestyrelsen kan selvstændigt vælge at arbejde med vedtægtsændringer og evt. fremsætte ændringsforslag til næste generalforsamling
2: Medlemmer af Grundejerforeningen kan altid selvstændigt fremsætte specifikke
ændringsforslag til afstemning på næste generalforsamling
3: Medlemmer af Grundejerforeningen kan i samarbejde med bestyrelsen arbejde med
eventuelle ændringsforslag, som så kan sættes til afstemning på næste generalforsamling
Medlemmer af Grundejerforeningen opfordres til at kontakte Bestyrelsen i forbindelse med
ønsker om vedtægtsændringer.
Bestyrelsen vil behandle emnet ved næste bestyrelsesmøde.

Stamvej, fliser og stier:
Bestyrelsen har indhentet tilbud på udbedring af flisebelægning på stien op til Bakkestien.
Der var drøftelse af, om de nederste trin skulle sløjfes, om stien evt. skulle ende i 90 gr. ud mod stamvejen med bom. Løsningsmodeller blev drøftet, herunder evt maling af trin med gult Der har tidligere være problemer med, at cykler kørte direkte ud foran biler på stikvejen. Netop derfor blev trinene etableret. Der er tvivl om, hvorvidt vi har lov til at ændre forløb af stien (90 gr.) mm. Bestyrelsen trak derfor sit forslag om godkendelse af at påbegynde arbejdet med renovering af stien. Bestyrelsen vil først forhøre sig hos Viborg Kommune om mulige løsningsmodeller. Efterfølgende vil Bestyrelsen tage stilling til renoveringsmuligheder og indhente nye tilbud.

5: Valg.

Bestyrelse: Martin Kallestrup (K33) og Jan Færch (K23) stiller op til bestyrelsen og vælges uden modkandidater.

Som suppleanter vælges Andreas Larsen (K17) og Lee Uldahl Jensen (K3)

Revisorer: Rita Jepsen genopstiller og Michael Buchtrup opstiller. De vælges uden modkandidater.

6: Evt.

– der var tak fra salen for god indsats til afgående bestyrelsesmedlemmer
– opfordring fra salen til at kontakte Viborg Kommune, med henblik på renovering af Kommunens legeplads. Hertil kommenterede formanden, at kommunen allerede (endnu engang) var kontaktet forud for generalforsamlingen.
– fra salen var der tilfredshed med, at Kommunen havde fjernet så mange træer, hvilket gav mere lys. Det blev dog påtalt, at en del af de fældede træer ikke var fjernet, hvilket gav et rodet og ikke pænt udtryk – og at de muligvis kunne udgøre en fare for legende børn. Bestyrelsen (Anders) vil gå det igennem med en repræsentant for kommunen.
– fra salen foreslås at græsslåning på skråninger udføres af Grundejerforeningen. Kommunen slår dem kun 1-2 gange per år. Bestyrelsesformanden pointerer, at da det er Kommunens grund – så er det Kommunens ansvar.
– tak fra Bestyrelsesformanden for god ro og orden

Referent Joachim Frederiksen, 20.3.2018

Bilag 1: Formandens beretning
Bilag 2: Indlæg vedrørende vedtægter

 


Bilag 1

Formandens beretning for 2017

Så gik der endnu et år, stille og roligt som altid. Da der ikke har været indkaldt til fælles arbejdsdage, så kan jeg ikke engang kommentere på manglende oppakning til disse.

Vi har i år fået fjernet træer og buske langs stamvejen, sået græs og plantet forårsløg, håber det er til alles tilfredsstillelse. Derudover fik vi rette lidt fliser på de bagerste stier, således at de skulle være til at gå på uden fare for at snubler over en flise kant.

I august var der endnu en gang inviteret til vejfest og med så mange tilmeldinger at vi kunne fylde et telt igen. Dejlig og hyggelig aften i godt selskab, jeg håber på at det efterhånden er en tradition der er kommet for at blive. En stor tak til festudvalget for at arrangere.

I løbet af efteråret/vinteren er der i samarbejde med kommunen, blevet fældet og tyndet i skoven, langs med de huse der bor op til denne. Alle berørte beboer har været hørt og har kunnet komme med ønsker til hvor meget og hvor lidt der skulle fældes ved deres grund. Kommunen har endnu engang vist sig som en super samarbejdes partner og har været meget lydhør over for de forskellige ønsker der har været.

De sidste uger har vi nydt godt af lidt sne, som nogle bander over og andre nyder, der har i hvert tilfælde været fuldt besat på den nordlige kælkebakke.

Til slut vil jeg takke den siddende bestyrelse og vores revisorer for et godt samarbejde, og tak til Søren som har valgt at stoppe sammen med undertegnede.

Jeg vil gerne takke for den opbakning bestyrelsen har fået fra Kilebakke folket og jeg ønsker den nye bestyrelse held og lykke med det kommende arbejde.

Michael Buchtrup
Formand for Grundejerforeningen Kildebakken

 


Bilag 2

Indlæg vedrørende vedtægter