Generalforsamling i Grundejerforeningen Kildebakken d. 24 august 2021 – Referat 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:  

 

Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Olav (K9). som dirigent. Der klappes og Olav er valgt.  

Dirigenten erklærer generalforsamlingen for rettidigt indkaldt og derfor lovlig og beslutningsdygtig. 

Dirigenten beder om et stemmeudvalg til den kommende afstemning. Dirigenten foreslår Svend(K51) og Rita (K9). Der klappes og de er valgt. 

Formandens årsberetning  

Vi ser tilbage på et specielt år, hvor vi alle har forsøgt at jonglere i restriktioner og stadig få en nogenlunde hverdag til at fungere, under de vilkår og krav vi har været underlagt.   

Det betød også, at vi ikke kunne afholde vores generalforsamling efter de skrevne standarder iflg. vores vedtægter. Da landet i februar-marts stadig var delvis lukket ned og forsamlingsforbuddet ikke tillod os at afholde en generalforsamlingen, valgte vi at udskyde det indtil vi igen kunne afholde under forsvarlig og nogenlunde standard. Vi vil I bestyrelsen gerne påtage os ansvaret for den manglende udmelding ang. denne udskydelse. Vi skulle som bestyrelse have udsendt en besked herom – det er taget til efterretning og vi vil forsøge at informere hvis lignende skulle ske igen.  

 I løbet af det seneste års tid, har der været udskiftning på en del parceller. Vi vil gerne benytte lejligheden til at byde de nytilflyttede velkommen til vores vej. Vi har besluttet, at det skal være kutyme, at vi fra bestyrelsens side har et ansvar for at byde ny beboere på Kildebakken velkommen. Hvis vi endnu ikke har været forbi, så kommer vi det i den nærmeste fremtid.  

Der er i skrivende stund kun et enkelt hus til salg hvilket vi tager som tegn på, at det er et populært område at bo i og husene generelt ikke har lang liggetid. 

Vi kan se tilbage på et år uden ret mange udfordringer, men heller ikke fællesarrangementer på vejen, da der ikke kunne afholdes en vejfest sidste år grundet Corona og vores generalforsamling sidste år var også en skrabet udgave under de forhold vi havde mulighed for.  

I søndags havde festudvalget indbudt til Kildebanko, hvilket blev afholdt hos Jan og Anja i nr. 23. Et hyggeligt arrangement hvor vi igen havde mulighed for at mødes til noget socialt på tværs af vejen – lad os håbe at der kommer flere af disse arrangementer. Vi vil fra bestyrelsens side gerne takke udvalget for deres initiativ og opfordre til at bakke op om arrangementerne, da det er en god og hyggelig måde at stifte bekendtskab med beboeren her på vejen – nye som gamle. 

 Af praktiske ting skal vi nævne, at COLAS er blevet kontaktet ift. at kigge på revner i asfalten, de kommer rundt med ”sovsekanden” og fylder revnerne ud når vejr og temperaturen tillader dette.  

Der har været kontakt til kommunen ift. at få slået brombær ned i bæltet der krydser Kildebakken – de har ikke været slået i bund i et par år nu, og de er efterhånden ved at brede sig markant. Der skulle gerne komme en traktor forbi en grenknuser snarest og få klaret dette. 

Derudover bliver hyben på den nord og sydvendte skråning i starten af vejen også slået ned i den nærmeste fremtid, de er bestilt og Høgh og Færk kommer efterfølgende og klarer det, som de ikke kan nå med slagleklipperen.  

Vi vil gerne opfordre til, at man som grundejer selv mindst én gang om året får beskåret kanterne til vej og fortov, så vi kan blive ved med at have en pæn og præsentabel vej. 

Efter et 2020 med knap så mange muligheder for vinterlige aktiviteter, så var der igen liv og glade dage på kælkebakken mod nord – dejligt at der igen var mulighed for børn og barnlige sjæle at få brændt noget krudt af der.  

Til slut vil jeg takke den siddende bestyrelse og vores revisorer for et godt samarbejde, og tak til Carsten der grunden fraflytning fra Kildebakken ikke længere er en del af vores bestyrelse længere.    

Tak for et godt og konstruktivt samarbejde på vejen og tak for opbakningen til bestyrelsens arbejde, selvom mange af os stadig er novicer og gør det efter bedste evne.  

 

Kassereren forelægger det reviderede regnskab og bestyrelsens forslag til budget og kontingent. Regnskab og budget kan ses på foreningens hjemmeside www.kildebakkenviborg.dk. Se også vedhæftet bilag. Det reviderede regnskab kan gennemgås hos Anders i nummer 34 (Carsten udtræder af bestyrelsen grundet flytning). 

Kasseren gennemgår regnskabet. Punktet ”vedligehold af de grønne områder” udspecificeres yderligere udover det der kan læses i regnskabet. 

Der spørges ind til snerydning som ikke er nævnt. Men der har ikke være noget sne i 2020. Derudover nævnes det at fejemaskinen er for stor og fejer jord fra bedene ud på vejene. Derudover fejer den ind i haverne. Den kan heller ikke være på stikvejene. 

Der stemmes ved håndsoprækning om godkendelse af regnskabet og kontingent på 1750,- for 2021. Der er flertal og regnskab og kontigent godkendes. 

 

Indkomne forslag 

 

1 – Hjertestarter på Kildebakken 

Forslaget overholder ikke helt formalia men bestyrelsen mener, at det er noget vi kan snakke om. 

Bestyrelsen har lavet en ansøgning til Trygfonden om et sponsorat af en hjertestart, som måske kan doneres gratis og ellers er det en mulighed at købe en.  

I begge tilfælde er der lidt udgifter til vedligehold. 

Vi har ikke en hjertestarter i nærheden. 

En evt. købspris for en hjertestarter er ca. 16000;-. og dertil kommer ca. 2000,- til løbende udgifter (strøm, service mm). 

Det foreslås, at der er en mulighed for at Hjerteforeningen vil sponsorere en hjertestarter. Det kræver at man samler penge ind en gang om året. Så mange som muligt fra kildebakken skal deltage. I 2022 er indsamlingsdagen den 22 maj. Denne ordning kan blive ved så længe det ønskes. Sponsoratet er alt inkl. Der kan læses mere på https://landsuddeling.dk/ 

Ved håndsoprækning tilkendegiver et flertal, at bestyrelsen kan sige ja til en eventuel sponsorering af hjertestarter fra Tryg-fonden, skulle ansøgningen herom give et positivt resultat.  

Ellers tages punktet op igen på næste generalforsamling. 

2 – Grønne områder 

 Vi skal have taget stilling til hvad der skal ske med de grønne områder fremadrettet. Der er tre forslag vedlagt på bilag 1. Der vil være afstemning ang. dette til generalforsamlingen – beslutningspunkt 

Høgh og Færk har leveret 3 tilbud. Som vist i bilag til indkaldelsen. Disse præsenteres af Formanden. 

Stig (K25). præsenterer sit forslag. Rabatterne er svære at få meget ud af, biodiversiteten skal øges. Der foreslås at der plantes vilde blomster. F.eks. valmue. Det kan gøres på flere måder og det er ikke altid flot. Man skal lægge en indsats for at holde det. Det er et forsøg vær at lave en flot blomsterbeplantning.  

Formanden præsenterer Høgh og færks kommentarer til beplantning:  

Træer: Det kan ikke garanteres at de står ens og flot 

Buske: vil tage udsynet og skal vedligeholdes. 

Blomster: Det skal have rigtige jordforhold. Der vil være udgifter til vedligehold ligesom nu. 

Det er vedtaget at der stemmes skriftligt om punktet. 

Første aftemning:  

For: vi beholder græs 

Imod: vi går videre med de øvrige forslag. 

 

Resultat  

 

For: 18 

Imod: 6. 

 

Dermed er det vedtaget, at vi beholder græs i rabatterne. 

 

Arbejdsdag, græsslåning og vedligehold – diskussionspunkt

Bestyrelsen: Der skal slås græs ca. 20 gange hvert år. Købte man en plæneklipper, så skulle hver parcel slå græsset en gang hvert 3. år. 

Den generelle holdning er, at vi betaler det det koster for at holde de grønne områder. 

 

 Valg af to bestyrelsesmedlemmer:  

Knud Petersen (K5) – 1 år 

Carsten Søndergård (K30) – 1 år (træder du af bestyrelsen grundet flytning, der skal derfor vælges en ny ind for ét år) 

 

Anders Mølbak (K34) – 2 år 

Andreas Larsen (K17) – 2 år 

 

På valg:  

Jan Færch (K23) – villig til genvalg. 

Nikolaj Schultz Møller – villig til genvalg. 

To suppleanter på valg:  

Henriette Bugge (K48) 

Anne Storgaard (K44).  

 

To revisorer på valg:  

Rita Jepsen (K9) – valgt.
Michael Buchtrup (K26) – ønsker ikke at blive genvalgt. 

Hanne Kjær (K25) stiller op og vælges 

 

Poster indtil næste generalforsamling: 

Bestyrelse 

Knud Petersen (K5) 

Henriette Bugge (K48) 

Anders Mølbak (K34)  

Andreas Larsen (K17)  

Jan Færch (K23)  

Nikolaj Schultz Møller (K6) 

 

Bestyrelsens suppleanter 

Anne Storgaard (K44) 

Lærke Schmidt Rasmussen (K18)  

 

Revisorer 

Rita Jepsen (K9) 

Hanne Kjær (K25) 

 

 

Eventuelt 

Der spørges ind til muligheden for at kommunen holder beplantningen bedre nede i slugten på nordsiden af Kildebakken. Dette vides ikke. 

Der ønskes en ekstra container efter løvfald i november.  

Det opleves jævnligt at bilister overser ”blind vej”-skiltet. Skiltet ønskes gjort mere synligt. 

Det bemærkes at flere træer er gået ud på alléen ved cykelstien.