Referat generalforsamling d. 1. juli 2020

1 – Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Olav og der tilkendegives enighed om dette. Olav fastslår at generalforsamlingen er fuldt gyldig, også selvom generalforsamlingen blev udskudt grundet covid-19.

2 – Formandens årsberetning

I årets løb er der lagt nyt fortov ellers ikke meget ny. Der har været udskiftning i 5 huse, som er blevet solgt ganske hurtigt. Vinterbekæmpelsen har været til at overse, da vinteren har været mild. Fortovet er nylagt. Det har pyntet, selvom forløbet har været mindre godt. Der er lidt knækkede fliser og manglende sand. Fliserne ved indkørslerne til stikvejene er ikke skiftet. Der er bestilt en vejbum til stien ved broen. Dette sker så fejemaskinen kan komme igennem. Der er flyttet en del familier til med mindre børn. Derfor sættes der skilte op der skal minde billister om at de skal passe på. Vi har valg Høg & Færk til at vinterbekæmpelse og vedligeholdelse af rabatterne langs stamvejen. Der laves en plan for hvad der skal sættes i rabatterne og en plan for den fremtidige vedligeholdelse. Det skal være pænt at se på. Der opfordres til at der holdes kanter til fliserne så bevoksning ikke vokser indover.

Grundet den usikre situation omkring covid-19 afholdes der ikke en vejfest som vi plejer. Måske inviteres der til en anden form for samvær.

Der takkes for det gode samarbejde i bestyrelsen og med revisorerne.

 

Spørgsmål/kommentar: Nogen kører for stærkt på vejen. Revas er de værste. Der opfordres til at der tages henvendelse til Revas for at markere vores utilfredshed. Der tilkendegives at der er enighed fra bestyrelsen

Spørgsmål: Hvorfor bliver græsset på plænen ikke slået. Anders har henvendt sig og den manglende slåning skyldes mange hvidkløver. Der opfordres til at vi henvender os som grundejerforening til kommunen. Bestyrelsen er opmærksomme på problemet.

Spørgsmål: Hyben ved 1. stikvej vokser indover stien og den kan blive svært fremkommelig.

Spørgsmål: Hvem klipper græsset hvor containeren står: Det gør Høg & Færk.

Spørgsmål: Kan vi få en plan fra Høg & Færk, så vi ved hvornår de har tænkt sig at komme og kan blive holdt op på det.

 

3 – Kassereren forelægger det reviderede regnskab og bestyrelsens forslag til budget og kontingent.

Regnskab og budget kan ses på foreningens hjemmeside www.kildebakkenviborg.dk. Se også vedhæftet bilag. Det reviderede regnskab kan gennemgås hos Carsten i nr. 30. 

Indtægten har været 1500 mindre en vanligt, da en parcel betalte dobbelt sidste år. Bestyrelse foreslår en kontigent-stigning til 1750,-

Spørgsmål: Er det realistisk at vi kan asfalt i 2035 for 800.000? Det er lige nu bestyrelsens bedste bud. Spørger mener at vi sidste gang fik det ekstra billigt. 

Regnskabet godkendes af de tilstedeværende.

Bemærkninger til stigningen i kontigent: Ingen bemærkninger. Stigningen godkendes af de tilstedeværende.

 

4 – Indkomne forslag

  1. Bodil Mark og Ingrid Ullits ang. græsarealer langs stamvejen. Jf. bilag 

Forslagstiller mener at problemet er løst, da der er taget initiativer der skal forskønne græsarealerne.

Betyrelsen modtager gerne forslag til forbedringer.

Det foreslås at vi venter med at igangsætte tiltag, så vi ved hvordan græsset ser ud, når Høg & Færk vedligeholder det.

Bestyrelsen kommer med forslag til næste generalforsamling.

 

5 – Valg af to bestyrelsesmedlemmer: 

Jan Færch (K23) 1 år

Martin Kallestrup K(33) 1 år – ønsker at træde ud af bestyrelsen (en ny skal vælges ind for ét år)

Knud Petersen (K5) – 2 år

Carsten Søndergård (K30) – 2 år

Lee indtræder i bestyrelsen som suppleant, da Martin Kallestrup udtræder.

 

På valg: 

Anders Mølbak (K34) – villig til genvalg

Andreas Larsen (K17) – villig til genvalg

 

Begge valgt af de tilstedeværende.

 


To suppleanter på valg: 

Lee Uldahl Jensen (K3)

Morten Ballentin (K11)

 

Henriette (K48) melder sig og vælges.

Anne Storegaard(K44) melder sig og vælges

 

To revisorer på valg: 

Rita Jepsen (K9) – ønsker ikke genvalg. Rita melder sig alligevel og vælges
Michael Buchtrup (K26) – villig til genvalg og vælges.

 

6 – Eventuelt

Cyklister på Houlkærvej kommer hurtigt og uden at se sig for over kildebakken. Der er ikke registreret uheld og kommunen vil ikke have bomme opstillet der.